Disclaimer
De besloten vennootschap Profactys, gevestigd te Almere, hierna te noemen: ‘Profactys’.

  1. Het onderstaande is van toepassing op de volledige inhoud van de website Artikelgemist.nl. Door gebruik te maken van de website Artikelgemist.nl stemt u in met deze disclaimer.
  2. Profactys spant zich in een zo groot mogelijk en actueel aanbod van de inhoud van de website Artikelgemist.nl regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  3. Profactys verschaft toegang tot de inhoud van de website Artikelgemist.nl zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier eigen gebruik bedoeld.
  4. Profactys dan wel de deelnemende uitgevers c.q. auteurs zijn op generlei wijze aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud en of het gebruik van de website Artikgemist.nl of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  5. Het is Profactys toegestaan de website Artikgemist.nl naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment te (laten) veranderen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Profactys is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  6. Behoudens deze disclaimer, zijn de deelnemende uitgevers c.q. auteurs niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website Artikelgemist.nl gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
  7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website Artikelgemist.nl of de inhoud daarvan kan een inbreuk op auteursrecht, databankrecht dan wel intellectuele eigendomsrechten betekenen. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u met de aangekochte artikelen doet anders dan voor eigen gebruik. Kosten voortvloeiend uit ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik worden te allen tijde verhaald.
  8. Profactys behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te ontzeggen wanneer sprake is van oneigenlijk gebruik van de website Artikelgemist.nl. In vervolg op de constatering is het Profactys toegestaan het naar eigen inzicht een redelijke financiële genoegdoening te eisen voor oneigenlijk gebruik van artikelen, schending van het auteursrecht, databankrecht, intellectueel eigendomsrecht. In aansluiting daarop kan Profactys de toegang tot de website monitoren.
  9. U zult Profactys, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van Artikelgemist.nl, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Artikelgemist.nl © 2019 - powered by media·web